Rok 1977 - 1990

 

1977  MNV se skládá z 25 poslanců, z toho je 6 žen, 11 členů KSČ, 1 ČSL, 13 bezpartijních, dále 1 SSM, 6 dělníků, 14 členů JZD, 3 inteligence, 2 ostatní. MNV slučuje Trstěnici, Chmelík a Karli. Činnost MNV je především zaměřena na tři zásadní body volebního programu NF. Usnesení jsou plněna do důsledků - vázne výstavba MŠ v důsledku nedostatku odborných sil a některého materiálu. Závazky občanů byly překročeny, né všichni se na nich stejnoměrně podíleli. Rozpočet 1.492.000,- Kčs byl vyčerpán. Byla provedena rekonstrukce místního rozhlasu. Podařilo se uplatnit vliv KSČ na veřejný život. Péče o staré občany je u pěti lidí zajišťována pečovatelskou službou. Druhou formou je finanční podpora z doplňkové péče. Tato pomoc byla poskytnuta v 21 případech v celkové výši 3.989,- Kčs - tedy v průměru 190,- Kčs na poskytovaný případ. V péči o staré občany pomáhá ZO ČSŽ , která také zajišťuje vítání našich nejmenších občánků. Největší oslavou byla oslava 60. výročí VŘSR v sále v "Dolní", kde program připravili žáci ZDŠ a členové SSM. Byly konány dva plesy ČSŽ, Sokol a zábava SSM. Připravuje se ochotnické divadelní představení A. Jiráska Lucerna. Místní lidová knihovna byla přestěhována do požární zbrojnice a byly zde uspořádány výstavky k Únoru 1948 a 60. výročí VŘSR.   Po sloučení JZD Trstěnice, Chmelík a Karle se ihned započalo se slučováním honů do jednotlivých bloků o průměrné výměře 110 - 120 ha. Tímto opatřením bylo sledováno lepší využití mechanizace, možnosti skupinového nasazování strojů, jakož i letecké aplikace hnojiv a ochranných prostředků. Tento nový celek obhospodařuje 2.849 ha zemědělské půdy a je druhým největším zemědělským závodem na svitavském okrese. Pracovní kolektiv vyhlásil k 60. výročí VŘSR celopodnikový závazek, který splnil. Strava pro zemědělce se dováží z restauračního zařízení ve Svitavách.

1978  Pokračovala stavba MŠ i za pomoci brigádníků. Hodnota díla za rok činí 950.000,- Kčs. Vyasfaltovala se cesta u nového sídliště v délce 518 m. Téměř celý katastr družstva byl ve čtvrtek 2. srpna zasažen silným krupobitím s následnou průtrží mračen. Škody byly vyčísleny na 2,5 mil. Kčs. Přesto se družstvo vyrovnalo s tímto handicapem a splnilo téměř všechny plánované úkoly a ekonomické ukazatele. Hektarové výnosy u obilí činily 43,1q/ha a byly rekordní v hospodaření družstva. Průměrný měsíční výdělek byl 2.323,- Kčs. V tomto roce sehrál divadelní kroužek divadelní představení hry Al. Jiráska Vojnarka. Všechna čtyři představení byla vyprodána. Místní kino je v provozu a uskutečnilo 96 představení, která shlédlo 3.613 diváků. V obci je 34 telefonních stanic.

1979  Tento rok začal velice zajímavě z hlediska počasí. Na Silvestra minulého roku bylo +9 stupňů a ráno na Nový rok -19 stupňů - zamrzly vodovody, začal se vypínat el. proud, televize přestala vysílat a po té následovala sněhová kalamita s nadílkou 40 cm sněhu. V tomto roce se v obci vyskytla infekční žloutenka. Byla provedena oprava střechy ZDŠ v částce 336.000,- Kčs a výměna starých a neopravitelných sporáků v bytovce ZDŠ. V obci ordinuje celý týden zdravotní středisko, kde pracuje MUDr. Cacek Jaroslav a sestra Krupičková B., dvakrát týdně dojíždí dětský lékař MUDr. Vitvar. V zubní ordinaci nastoupila MUDr. Cacková Alena  místo MUDr. Grulichové

1980  Tento rok je rokem konce šesté pětiletky, což se odrazilo i v plnění jejich úkolů. Byla dokončena výstavba MŠ i když to bylo v pozdějším termínu, než bylo plánováno. Dne 1. dubna byla otevřena a to bez kolaudace. Ke kolaudaci došlo 22. září. K docházce bylo přihlášeno 50 dětí, 33 z Trstěnice, 8 z Čisté a 9 ze Chmelíka. Byl splněn volební program a začalo se s přípravou volebního programu a návrhy kandidátů k volbám v roce 1981.  V listopadu proběhlo sčítání lidu a obec má kolem 1.100 obyvatel. Pro JZD byl tento rok velice špatným v důsledku špatného počasí. Kino stále nepromítá, neboť není vhodný promítač, ochotníci nenacvičují žádné divadlo. Plesy se konaly dva - Sportovní a Maškarní (tradiční ČSŽ), v únoru uspořádali myslivci vepřové hody, v prosinci byla Mikulášská zábava.

1981  Opět nám počasí připravilo překvapení již 1. ledna . V deset hodin začala první bouřka a ve dvanáct druhá, poté začalo sněžit. V tomto roce se začalo jednat o stavbě samoobsluhy a pohostinství v hodnotě 2.000.000,- Kčs. Ze školy odchází školník Otcovský Petr a nastupuje pan Zikl, který je školníkem až do roku 1986 . Po něm nastupuje Hromádka. V MŠ pracuje celkem 6 a 1/2 pracovnice a zapsáno je 54 - 56 dětí. Letošní rok byl pro JZD opět velice problematický. Nepojištěné škody byly odhadnuty na 4 mil Kčs. Místo plánovaného zisku 4.125 tis. Kčs byla vykázána ztráta 1.967 tis. Kčs. Byla provedena vnitřní adaptace zubního střediska a vybaveno zdravotní středisko. Pro náš obvod bylo věnováno do zdravotnictví 2.125.000,- Kčs a mimo to nový nábytek byl hrazen z dotace JZD.

1982  MNV se zaměřilo především na přípravy a podklady k projektovaným úkolům a dokumentaci výstavby prodejny a pohostinství. V tomto roce se konečně podařilo dokončit terénní úpravy kolem MŠ.

1983  Přestože tento rok byl jedním z nejsuších od roku 1947, JZD si vedlo dobře a zlepšilo svůj zisk o téměř 2,5 mil. Kčs. Do MŠ dochází 4 děti ze Chmelíka, 7 dětí z Čisté, 1 z Litomyšle a 16 z Trstěnice.

1984  V červnu došlo ke dvěma průtržím mračen, které značně poškodily komunikace, voda se valila z polí do zahrad a vystoupila místy z řečiště Loučné až na silnici a natekla lidem do sklepů, dvorků a i do obytných místností. Přesto obec celoročně trpí nedostatkem vody a hladina spodních vod klesla, což se obvzlášť dobře poznalo ve studních.

1985  8. února byla naměřena teplota až -32 stupňů. A opět počátkem června zde máme povodeň. Na podzim roste neuvěřitelné množství hub. Byla zahájena výstavba samoobsluhy s pohostinstvím. Ve sloučeném JZD o žních pracovalo 29 kombajnů.

1986  Povodně se asi staly tradicí, neboť první týden v červnu v podvečer přišla zlá bouře s průtrží mračen. Během několika minut se valily po vesnici proudy vody, voda strhla železnou lávku u Voříškových,vnikala s bahnem do přízemí a sklepů, v boří za Majtnerovými si vyhloubila asi metr hluboké koryto, vrstva bahna pokrývala silnici . Druhá intenzivní bouře s povodní přišla 12.8.. Další pohromou tohoto roku byl  ohromný vítr  19. prosince. Vítr trval celé odpoledne a ještě druhý den. Ve Chmelíku strhl křížek s kostela, kde v baňce byly nalezeny staré bankovky a dopis psaný švabachem německy. Pitná voda je špatné kvality a koncem srpna a začátkem září vypukla ve značné míře úplavice. Mnoho dětí a dospělých bylo hospitalizováno v nemocnici v Litomyšli po dobu až tří týdnů. Ze školy odchází školník s. Hromádka a vrací se Petr Otcovský. Nevěřím vlastním očím, ale je to v kronice : mateřská školka spolupracuje s BSP v kravíně. Ve škole navštěvovalo PO SSM celkem 215 jisker a pionýrů , pracuje zde 13 oddílů jako např. 2 myslivecké, 1 sportovní, 1 mladých požárníků, 1 oddíl praktické dívky . V tomto roce oslavili požárníci 110 let založení sboru a to 7. a 8. června na hřišti za školou.

1987  Začátkem roku vládla krutá zima a vinou sněhové kalamity nejezdily dva dny autobusy z Trstěnice do Svitav. Ostrý Kámen byl takříkajíc odříznut od světa. V únoru bylo až -30 stpňů a 24. května napadlo 5 cm sněhu. Před vánocemi propukla infekční vlna příušnic, která postihla školní děti a trvala až do března následujícího roku . Probíhá výstavba samoobsluhy, kde bylo odpracováno 3.000 brigádnických hodin. Na podzim byla na ZŠ opět opravována střecha .

1988  Počasí se zase ukázalo. 2. srpna bylo velké krupobití, které zničilo úrodu obilovin, okopanin a zeleniny. Bouřlivý vítr polámal lesní porosty a poškodil střechy na budovách JZD. 29. srpna byl opět silný lijavec s bouří, při které spadlo 69 mm srážek (nejvíce od roku 1957). Voda poškodila několik domů. V MŠ je 26 dětí a do jedné části MŠ je přestěhována pošta.

1989  Byl zprovozněn vrt u Chmelíka a občané si tam s kanystry jezdí pro dobrou vodu. Byla dokončena výstavba samoobsluhy a pohostinství v hodnotě 4 mil. Kčs a v srpnu otevřena. Bylo prohloubeno a rozšířeno řečiště Loučné povodím Labe. V ZŠ srpnu těžce onemocněl ředitel Boh. Petráň a do práce již nenastoupil. Funkci zastává s. uč. Provazník Milan. V prosinci bylo na škole založeno OF. V obci vzniklo OF také a jeho iniciátorem je Arnold Nowak. Schůze OF se konají ve Chmelíku, kde je kulturní dům, a jsou velmi bouřlivé. Základním požadavek všech občanů je rozdělení tehdejšího MNV na jednotlivé obce, jak to bývalo dříve.

1990  Zápis z tohoto roku schází.

Události obce Trstěnice do kroniky od roku 1977 do roku 1989 zapsala t.č. učitelka Hana Sotonová čp.6.

 

Kontakty

Adresa:

Obecní úřad Trstěnice
Trstěnice 238
Trstěnice U Litomyšle
569 57

 

Kontakt:

 
starosta: Bc. Kmošek Roman  
telefon: 461 634 171
mobil: 736 629 801
e-mail: obec@trstenice.cz
IČO: 00277509
č. účtu: 1283359359/0800
             ČS Svitavy
dat. schránka: h8tbn5g

Úřední hodiny:

 
pondělí: 7:00 - 17:00  
úterý:  7:00 - 15:00         
středa:    7:00 - 15:00  
čtvrtek: 7:00 - 15:00
pátek:    7:00 - 15:00
 

Vyhledávač firem

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI
 

Nově na stránkách

4.2.2016 Videospot ZŠ a MŠ Trstěnice

6.2.2016 Fotky z Divadelního představení O Bedřišce a Kajetánovi

21.2.2016 Doplněna fotogalerie 2016

Plánované akce

6. 1. 2018 TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

10. 2. 2018 MASOPUST

3. 3. 2018 KARNEVAL pro děti

3. 3. 2018 MAŠKARNÍ PLES pro dospělé

Protipovodňový plán obce

Obec Trstěnice je zapojena:

 

Obecní úřad Trstěnice - netfirmy.czMěstské, obecní úřady - netfirmy.cz

mapový portál