Rok 1977 - 1990

 

1977  MNV se skládá z 25 poslanců, z toho je 6 žen, 11 členů KSČ, 1 ČSL, 13 bezpartijních, dále 1 SSM, 6 dělníků, 14 členů JZD, 3 inteligence, 2 ostatní. MNV slučuje Trstěnici, Chmelík a Karli. Činnost MNV je především zaměřena na tři zásadní body volebního programu NF. Usnesení jsou plněna do důsledků - vázne výstavba MŠ v důsledku nedostatku odborných sil a některého materiálu. Závazky občanů byly překročeny, né všichni se na nich stejnoměrně podíleli. Rozpočet 1.492.000,- Kčs byl vyčerpán. Byla provedena rekonstrukce místního rozhlasu. Podařilo se uplatnit vliv KSČ na veřejný život. Péče o staré občany je u pěti lidí zajišťována pečovatelskou službou. Druhou formou je finanční podpora z doplňkové péče. Tato pomoc byla poskytnuta v 21 případech v celkové výši 3.989,- Kčs - tedy v průměru 190,- Kčs na poskytovaný případ. V péči o staré občany pomáhá ZO ČSŽ , která také zajišťuje vítání našich nejmenších občánků. Největší oslavou byla oslava 60. výročí VŘSR v sále v "Dolní", kde program připravili žáci ZDŠ a členové SSM. Byly konány dva plesy ČSŽ, Sokol a zábava SSM. Připravuje se ochotnické divadelní představení A. Jiráska Lucerna. Místní lidová knihovna byla přestěhována do požární zbrojnice a byly zde uspořádány výstavky k Únoru 1948 a 60. výročí VŘSR.   Po sloučení JZD Trstěnice, Chmelík a Karle se ihned započalo se slučováním honů do jednotlivých bloků o průměrné výměře 110 - 120 ha. Tímto opatřením bylo sledováno lepší využití mechanizace, možnosti skupinového nasazování strojů, jakož i letecké aplikace hnojiv a ochranných prostředků. Tento nový celek obhospodařuje 2.849 ha zemědělské půdy a je druhým největším zemědělským závodem na svitavském okrese. Pracovní kolektiv vyhlásil k 60. výročí VŘSR celopodnikový závazek, který splnil. Strava pro zemědělce se dováží z restauračního zařízení ve Svitavách.

1978  Pokračovala stavba MŠ i za pomoci brigádníků. Hodnota díla za rok činí 950.000,- Kčs. Vyasfaltovala se cesta u nového sídliště v délce 518 m. Téměř celý katastr družstva byl ve čtvrtek 2. srpna zasažen silným krupobitím s následnou průtrží mračen. Škody byly vyčísleny na 2,5 mil. Kčs. Přesto se družstvo vyrovnalo s tímto handicapem a splnilo téměř všechny plánované úkoly a ekonomické ukazatele. Hektarové výnosy u obilí činily 43,1q/ha a byly rekordní v hospodaření družstva. Průměrný měsíční výdělek byl 2.323,- Kčs. V tomto roce sehrál divadelní kroužek divadelní představení hry Al. Jiráska Vojnarka. Všechna čtyři představení byla vyprodána. Místní kino je v provozu a uskutečnilo 96 představení, která shlédlo 3.613 diváků. V obci je 34 telefonních stanic.

1979  Tento rok začal velice zajímavě z hlediska počasí. Na Silvestra minulého roku bylo +9 stupňů a ráno na Nový rok -19 stupňů - zamrzly vodovody, začal se vypínat el. proud, televize přestala vysílat a po té následovala sněhová kalamita s nadílkou 40 cm sněhu. V tomto roce se v obci vyskytla infekční žloutenka. Byla provedena oprava střechy ZDŠ v částce 336.000,- Kčs a výměna starých a neopravitelných sporáků v bytovce ZDŠ. V obci ordinuje celý týden zdravotní středisko, kde pracuje MUDr. Cacek Jaroslav a sestra Krupičková B., dvakrát týdně dojíždí dětský lékař MUDr. Vitvar. V zubní ordinaci nastoupila MUDr. Cacková Alena  místo MUDr. Grulichové

1980  Tento rok je rokem konce šesté pětiletky, což se odrazilo i v plnění jejich úkolů. Byla dokončena výstavba MŠ i když to bylo v pozdějším termínu, než bylo plánováno. Dne 1. dubna byla otevřena a to bez kolaudace. Ke kolaudaci došlo 22. září. K docházce bylo přihlášeno 50 dětí, 33 z Trstěnice, 8 z Čisté a 9 ze Chmelíka. Byl splněn volební program a začalo se s přípravou volebního programu a návrhy kandidátů k volbám v roce 1981.  V listopadu proběhlo sčítání lidu a obec má kolem 1.100 obyvatel. Pro JZD byl tento rok velice špatným v důsledku špatného počasí. Kino stále nepromítá, neboť není vhodný promítač, ochotníci nenacvičují žádné divadlo. Plesy se konaly dva - Sportovní a Maškarní (tradiční ČSŽ), v únoru uspořádali myslivci vepřové hody, v prosinci byla Mikulášská zábava.

1981  Opět nám počasí připravilo překvapení již 1. ledna . V deset hodin začala první bouřka a ve dvanáct druhá, poté začalo sněžit. V tomto roce se začalo jednat o stavbě samoobsluhy a pohostinství v hodnotě 2.000.000,- Kčs. Ze školy odchází školník Otcovský Petr a nastupuje pan Zikl, který je školníkem až do roku 1986 . Po něm nastupuje Hromádka. V MŠ pracuje celkem 6 a 1/2 pracovnice a zapsáno je 54 - 56 dětí. Letošní rok byl pro JZD opět velice problematický. Nepojištěné škody byly odhadnuty na 4 mil Kčs. Místo plánovaného zisku 4.125 tis. Kčs byla vykázána ztráta 1.967 tis. Kčs. Byla provedena vnitřní adaptace zubního střediska a vybaveno zdravotní středisko. Pro náš obvod bylo věnováno do zdravotnictví 2.125.000,- Kčs a mimo to nový nábytek byl hrazen z dotace JZD.

1982  MNV se zaměřilo především na přípravy a podklady k projektovaným úkolům a dokumentaci výstavby prodejny a pohostinství. V tomto roce se konečně podařilo dokončit terénní úpravy kolem MŠ.

1983  Přestože tento rok byl jedním z nejsuších od roku 1947, JZD si vedlo dobře a zlepšilo svůj zisk o téměř 2,5 mil. Kčs. Do MŠ dochází 4 děti ze Chmelíka, 7 dětí z Čisté, 1 z Litomyšle a 16 z Trstěnice.

1984  V červnu došlo ke dvěma průtržím mračen, které značně poškodily komunikace, voda se valila z polí do zahrad a vystoupila místy z řečiště Loučné až na silnici a natekla lidem do sklepů, dvorků a i do obytných místností. Přesto obec celoročně trpí nedostatkem vody a hladina spodních vod klesla, což se obvzlášť dobře poznalo ve studních.

1985  8. února byla naměřena teplota až -32 stupňů. A opět počátkem června zde máme povodeň. Na podzim roste neuvěřitelné množství hub. Byla zahájena výstavba samoobsluhy s pohostinstvím. Ve sloučeném JZD o žních pracovalo 29 kombajnů.

1986  Povodně se asi staly tradicí, neboť první týden v červnu v podvečer přišla zlá bouře s průtrží mračen. Během několika minut se valily po vesnici proudy vody, voda strhla železnou lávku u Voříškových,vnikala s bahnem do přízemí a sklepů, v boří za Majtnerovými si vyhloubila asi metr hluboké koryto, vrstva bahna pokrývala silnici . Druhá intenzivní bouře s povodní přišla 12.8.. Další pohromou tohoto roku byl  ohromný vítr  19. prosince. Vítr trval celé odpoledne a ještě druhý den. Ve Chmelíku strhl křížek s kostela, kde v baňce byly nalezeny staré bankovky a dopis psaný švabachem německy. Pitná voda je špatné kvality a koncem srpna a začátkem září vypukla ve značné míře úplavice. Mnoho dětí a dospělých bylo hospitalizováno v nemocnici v Litomyšli po dobu až tří týdnů. Ze školy odchází školník s. Hromádka a vrací se Petr Otcovský. Nevěřím vlastním očím, ale je to v kronice : mateřská školka spolupracuje s BSP v kravíně. Ve škole navštěvovalo PO SSM celkem 215 jisker a pionýrů , pracuje zde 13 oddílů jako např. 2 myslivecké, 1 sportovní, 1 mladých požárníků, 1 oddíl praktické dívky . V tomto roce oslavili požárníci 110 let založení sboru a to 7. a 8. června na hřišti za školou.

1987  Začátkem roku vládla krutá zima a vinou sněhové kalamity nejezdily dva dny autobusy z Trstěnice do Svitav. Ostrý Kámen byl takříkajíc odříznut od světa. V únoru bylo až -30 stpňů a 24. května napadlo 5 cm sněhu. Před vánocemi propukla infekční vlna příušnic, která postihla školní děti a trvala až do března následujícího roku . Probíhá výstavba samoobsluhy, kde bylo odpracováno 3.000 brigádnických hodin. Na podzim byla na ZŠ opět opravována střecha .

1988  Počasí se zase ukázalo. 2. srpna bylo velké krupobití, které zničilo úrodu obilovin, okopanin a zeleniny. Bouřlivý vítr polámal lesní porosty a poškodil střechy na budovách JZD. 29. srpna byl opět silný lijavec s bouří, při které spadlo 69 mm srážek (nejvíce od roku 1957). Voda poškodila několik domů. V MŠ je 26 dětí a do jedné části MŠ je přestěhována pošta.

1989  Byl zprovozněn vrt u Chmelíka a občané si tam s kanystry jezdí pro dobrou vodu. Byla dokončena výstavba samoobsluhy a pohostinství v hodnotě 4 mil. Kčs a v srpnu otevřena. Bylo prohloubeno a rozšířeno řečiště Loučné povodím Labe. V ZŠ srpnu těžce onemocněl ředitel Boh. Petráň a do práce již nenastoupil. Funkci zastává s. uč. Provazník Milan. V prosinci bylo na škole založeno OF. V obci vzniklo OF také a jeho iniciátorem je Arnold Nowak. Schůze OF se konají ve Chmelíku, kde je kulturní dům, a jsou velmi bouřlivé. Základním požadavek všech občanů je rozdělení tehdejšího MNV na jednotlivé obce, jak to bývalo dříve.

1990  Zápis z tohoto roku schází.

Události obce Trstěnice do kroniky od roku 1977 do roku 1989 zapsala t.č. učitelka Hana Sotonová čp.6.

 

Kontakty

Adresa:

Obecní úřad Trstěnice
Trstěnice 238
Trstěnice U Litomyšle
569 57

 

Kontakt:

 
starosta: Bc. Kmošek Roman  
telefon: 461 634 171
mobil: 736 629 801
e-mail: obec (zavináč)trstenice.cz
IČO: 00277509
č. účtu: 1283359359/0800
             ČS Svitavy
dat. schránka: h8tbn5g

Úřední hodiny:

 
pondělí: 7:00 - 17:00  
úterý:  7:00 - 15:00         
středa:    7:00 - 15:00  
čtvrtek: 7:00 - 15:00
pátek:    7:00 - 15:00
 

Důležitá čísla

Vodovod - porucha

461 357 111 - akturální číslo

čez - 800 850 860

plyn - 1239

Nově na stránkách

 

webové stránky dětské skupiny MRAVENIŠTĚ. 

 

 

 

Fotografie z uspořádaných akcí budou postupně přesunuty na veřejné album.

Vyhledávač firem

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI
 

Plánované akce 2022

26.2.2022 - MASOPUST

9.4. 2022 - Beseda s důchodci

26.4. 2022 - svoz NEBEZPEČNÉHO a VELKOOBJEMOVÉHO odpadu

23. 4. 2022 - Oslava jara - Mikšíkův statek

30.4, 2022 - palení čarodejnic 

7. 5. 2022  - Májová Křídlovka 

27 - 28.5. okresní kolo hra Plamen 

2.7. 2022 - Setkání řemesel  - Mikšíkův statek

19 - 20.8. Divadelní léto 

21.8. Dožínky

Obec Trstěnice je zapojena:

 

Obecní úřad Trstěnice - netfirmy.czMěstské, obecní úřady - netfirmy.cz

mapový portál