Rok 1927 - 1951

 

1927   Obecní zastupitelstvo nechtělo koupiti motorovou stříkačku. Nakonec byla koupena od firmy Stratílek z Vysokého Mýta 4kolová ruční, která by se mohla dáti zmotorisovati. Když s novým strojem byla provedena zkouška, shledáno, že k této stříkačce je zapotřebí asi 20 mužů, aby mohla vyvinout svoji činnost. Proto se začalo jednat o výměně za stříkačku motorovou centrifugální. Nakonec byla zakoupena se 100 m hadic za cenu 20.000 Kč, který zaplatí sbor, obec však bude obnos ten až do úplného zaplacení úrokovat. Dne 6.2. byl zvolen starostou Josef Kmošek č. 71, velitelem Beneš Ant. č. 139, m vel. Josef Šiler, jednatelem Adolf Šlégl č. 40. Sokol půjčil sboru jeviště a 8 ochotníků ze sboru sehrálo první představení "Španělská muška"  s výnosem 150,50 Kč, za které bylo zakoupeno 10 nových čapek. Z řad činných členů zemřeli Doležal Antonín a Dryml Matěj.

 

1928   Sehrána veselohra "Baťoh", která vynesla sboru 500 Kč. Z tohoto výtěžku jelo 8 mužů a 2 ženy do Prahy na sjezd českosl. hasičstva. Toho roku upraveny distinkce na stejnokrojích (Zandler Jos., Kuřová Anna 109, M. Žroutová 49). V nových upravených stejnokrojích zúčastnili se členové v počtu 50 pohřbu starosty obce a přisp. . člena Jos. Vejrycha 106. 7.VI. uzavřena smlouva o koupi stříkačky. Poněvadž byla dvoukolová, byl pořízen nový předek. Kovářská práce postoupena J. Kopeckému 124, jasanová kolečka Adolf Kmošek 89. Ke zhotovení předku byla učiněna sbírka, která vynesla 1.100 Kč a na zbývající byla vypovězena půjčka "Has. dům" 1.000 Kč. Byla tedy uskutečněna dávná touha míti moderní stroj. Jedinou nevýhodou stroje jsou kola, neboť jede-li se přes pole, auto Zachrovo jede dosti značněou rychlostí a tu trpí stříkačka otřesy.

 

1929  Výbor : starosta Jos. Frank, č. 5., velitel Jos. Šiler, místov. Jos. Beneš, 21. Členové výboru: Jos. Kmošek 22, Adolf Šlégl 40, Frant. Demele 16, Fr. Kmošek 121. Funkci jednatele přijal Adolf Šlégl. Sbor zúčastnil se v hojném počtu župního sjezdu v Dolním Újezdě, kde se cvičilo se sekyrkami 2.6.

 

1930   Funkci jednatele přijal Boh. Kmošek, funkci místovelitele br. Jos. Zandler. Sbor zúčastnil se hašení požáru dne 2. října u Kuřů č. 22.

 

1931   Valná hromada konána dne 25.1. Na ní promluvil br. župní vzd. Vít Švec z Nové Vsi. Vyhořela chalupa Fr. Ruhleho č. 7 dne 14. dubna a 17. října chalupa Emanuela Holomka. Při obou požárech sbor pracoval.

 

1932   Zvolen  nový výbor: starostou Jos. Frank, velitel Karel Stráník, místov. Josef Šiler. Členy výboru: Josef Zandler, jednatel, Kmošek Frant. 121, Bohuslav Vejrych 157, Sigl Jos. 149 a dodatečně 9. října Ducháček Emil, vzdělavatelem. Zdá se, jakoby agilním jednatelem a velitelem nový duch zavál do sboru. Činnost patrna z toho, že téměř každý měsíc konána výborová schůze. Sbor zúčastnil se nár. oslavy 28. října, hráli divadlo v přírodě "Otcovrah" režie Jos. Tměj, zúčastnili se korporativně 50. letého výročí trvání sboru v Karli, dne 23. dubna zdolávali požár u Jana Kuchty, 120. Sušák byl postaven u horního skladiště, velký, prostorný a opatřen znakem hasičským. Dne 10. července bratři v hojném počtu zúčastnili se okrsk. cvičení v Benátkách. Knihovna byla předána za mírný poplatek obecní veřejné knihovně. Členů bylo činných 79, čestných 3 a přispívajících 124. Bylo konáno 1 cvičení pořadové a 2 s nářadím.

 

1933   Dne 8. dubna hořelo u p. Jos. Kmoška, č.71 a dne 24. dubna u p. Jos. Tichého. V jarním období sbor cvičil sekyrkové cvičení, aby se mohl zúčastniti oslavy 35. let. trvání sboru v Pohodlí na okrskovém cvičení. Cvičilo se až 2x týdně. V den cvičení bylo sice nevlídně, ale 30 bratří přišlo. Větší chuť byla pro veřejné cvičení místní, které bylo stanoveno 16.7. Přípravy vykonány, ale v poledne začalo hustě pršet, takže vše vykonalo se v  "Prostřední" a bylo nutno veř. cvičení vykonat 23.7. To se vydařilo. Cvičilo se se sekyrkami, bouracími háky, skupiny a žáci. Úspěch cvičení byl všestranný. Škola o plynech pořádána župou dne 14.11. a zúčastnilo se jí 11 bratří. Členů bylo ke konci roku 83 činných, 2 čl. čestní a 123 přisp. V roce zemřeli 2 přispívající. Sbor konal mimo veř. cvičení 1 se stroji a 10 pořad. a jiných. Také pracoval při 2 přespolních požárech, a to 31.10. u Buráků v Litrbaších se 2 stroji, s motorkou se nepracovalo, protože toho nebylo potřebí. Dne 20.11. ve Chmelíku u Fr. Pittnera s motorkou, kde za velmi nepříznivé pohody dělali divy.

 

1934   Sbor konal okrskovou školu ve dnech 4.11. a 18.3., toriž byl pořadatelem jejím. Škola konána ve 3 tř. obecné školy. Zahájil ji župní náčelník br. Vít Švec a poté byly přednášky: Horský, Fuchs, Kurz, Švec, Jindra a Ducháček. Celkem bylo 10 hodin vyučovacích. Škola zakončena pořadovým cvičením na Kuchtově louce po vzoru vojenském a cvičení požárovým. Účast našeho sboru byla ohromná. Dne 25.II. sehrál sbor "Bílou myšku" v "Dolní"  a 29.VI. na Pakostově zahradě divadlo v přírodě "Vesnický hrdina". Obě měla pěknou návštěvu. Sbor se zúčastnil spontánně oslavy M.J.Husi v slavnostních krojích v předvečer svátku dne 5.7. Zúčastnil se oslavy 28.10. a 100. výročí Národní hymny dne 15.12. V obou případech v hojném počtu. Při Husově oslavě vyslechli členové přednášku p. uč. Beneše z Litomyšle, 28.10. uč. H. Kroupové a 15.12. říd. uč. a vzdělavatele Emila Ducháčka  a Jar. Jelínka. Dne 10.6. ve svazku župy zúčastnili se členové v Dolním Újezdě odhalení desky por. J. Švecovi. Též v Lubné byli při oslavě 50. výročí trvání sboru, ve Chmelíku při oslavě předávání motorky dokonce se svou hudbou. Při národní veselici ve Vysokém lese dne 17. června byla samaritská stráž a 10 mužů jako bezpečnostní stráž. Sbor pracoval dne 23.VI. při požáru Jos. Ontla se 2 stroji a 9.10. s motorkou v Litrbaších u Pirklů. Teď si teprve obecenstvo uvědomuje důležitost motorky, její ohromnou výkonnost. Toho času bylo 83 činných členů, 2 čestní a 124 přisp., 1 členka. Rok 1934 byl znamením činnosti jak kulturní tak i technické. V kulturní činnosti zachovali jsme si úroveň a sešli jsme se v ní všichni bratři ať stojíme v životě obč. kdekoliv.

 

1935   Br. starosta Jos. Frank na funkci resignoval, ale byl opět jednohlasně zvolen. Technická činnost nebyla zanedbávána, ale veřejně se nevystoupilo. Sbor zúčastnil se oslavy narozenin p. pres. Masaryka. Zapálena symbolická hranice a u školy členům přečten slavnostní projev. Sbor zúčastnil se Národní slavnosti v Nové Vsi a Nár. slavnosti ve Vys. lese 17.VI. Pracoval při 1 požáru v Litrbaších u Sobolů s 1 strojem ručním. Oslavu 28. října vykonal sbor sám lamp. průvodem do "Dolní", kde sehrál hru "Pan president mezi svými". Dne 17.3. konána sborová škola ve II. tř. obecné školy. Přednášel  Emil Ducháček o letectví a  br. Jelínek o plynech a úkrytech. Účast velká: 55 čl. Dne 11.12. konána byla čl. schůze v "Prostřední", jejíž program věnován bratrské Jugoslavii. Pilně se četly Rozhledy, Sborníky, Has. Kalendáře a Obrana obyvat. Jednotliví členové jsou ve stálém kontaktu s obecní knihovnou.

 

1936   Již od jara žije sbor ve znamení tuhých příprav pro župní sjezd v Trstěnici, který se koná na oslavu jubilea 60. výročí trvání sboru. Nácvičné hodiny v Litomyšli, pilné cvičení doma vyplňuje čas jarní. Jubilejní valná hromada sboru konána dne 11.VI. v "Prostřední", kde rozdány diplomy čestného členství Vítovi Ševcovi, Janu Kuřovi, Frant. Benešovi, Matěji Pakostovi a Matěji.

 

Poznámka kronikáře: Vše co v kronice od 1937 zapsáno, jest vytaženo (dodatečně v r. 1976) ze zápisů o členských a výborových schůzích té doby.

1937   Sbor čítá 75 členů činných, 6 čestných, 9 žen a 130 členů přispívajících. Sbor obdržel podporu od obce a od  Hasičské vzájemné pojišťovny. Sbor  pořádal 7. března oslavu narozenin pana presidenta T. G. Masaryka.. Dne 18.3. se zúčastnil hašení požáru v Litrbaších s motorkou a 28 mužů. Dne 17. května konáno povinné jarní cvičení se všemi stroji za účasti 41 mužů. Dne 30. května účast na slavnosti ve Chmelíku, 6. června v Pohodlí, 27. června deputace na okrskovém cvičení v Pazuše. Dne 19. září korporativní účast na tryzně za zemřelého presidenta T. G. Masaryka a 20. září zapálena sborem vatra u "Kuřových" za velikého syna národa. Dne 28. října zúčastnilo se 51 mužů a 5 žan župního srazu v Litomyšli. Večer 28. října ůčast na lampionovém průvodu v Trstěnici od školy do "Dolní" . Dne 24.11. v "Prostřední"  členská schůze, kde byl probrán nový řád. Dne 13.6. účast na pohřbu Boženy Tmějové, 3. července Marie Vejrychové, 23. července pohřeb Jana Soboly, 30. července Václava Kárského, 2. září Boh. Sigla a 19. prosince pohřeb čestného člena Františka Beneše č. 48. Dne 7. března sehráno divadlo "Václav Hrobčický z Hrobčic".

 

1938   Ubyli 2 členové činní, kteří byli vyloučeni.Od zemské hasičské jednoty obdrželi br. Putnar a Sigl po 80 Kč a br. Pakosta Matěj 50 Kč podpory starobní. Za starostu volen všemi přítomnými  opět br. Frank Josef. Členové výboru: Josef Zandler č. 90 a Fr. Kmošek č. 121, náhradníci Kmošek Bohuslav a Fr. Hančuch, velitel Karel Stráník, místovelitel Jos. Šiler, náčelníci oddělení br. Vejrych Bohuslav (horní část obce) , br. Jan Klusoň č. 57 (stř. část obce) a Josef Jokeš (pro dolní část obce), četaři Kmošek Jaroslav č. 31, Kmošek Josef č. 78, Klusoň Josef č. 123, revisoři účtů  Robert Elčkner č. 141, Sajdl Josef č. 1 a Kmošek Jaroslav č. 31, vzdělavatel Emil Ducháček, vrchní hudec Pakosta Matěj, praporečník Klusoň Jan č.57. K narozeninám T. G. Masaryka se konala 7. března vatra. 22. května povinné jarní cvičení v 6 hod. ráno, 22. května okrskové cvičení v Benátkách. Na zkoušku byl přijat za člena Josef Voříšek v trvání 6 měsíců. Cvičení během roku byla narušena mobilizací. 26. října v době záboru části obce německými vojsky se sborový prapor odnesl ze školy do úkrytu a bylo rokováno o tom, nemá-li se případně odvézti do bezpečí jinam, do Osíka nebo do Újezda. Jelikož byla naděje, že německá vojska obec opustí, bylo od toho upuštěno.

 

1939   Sbor má 65 členů činných, 5 čestných a 7 žen samaritánek a 128 členů přispívajících. Volby provedeny na valné hromadě 5.3. Starostou se stal Jos. Ffrank č. 5, nám. starosty Jos. Kmošek č. 138, velitelem Karel Stráník č. 2,nám. velietele Jos. Šiler č. 125, jednatelem Jos. Zandler č. 90, pokladníkem Boh. Pakosta č. 72. vzdělavatelem Jar. Jelínek č. 172, zbrojmistrem Fr. Minář č. 93, samaritánským referentem Frant. Klusoň 208. Členové výboru: Fr. Klusoň 126, Jan Kovář 55, Jan Němec 91, Jos. Dvořák 65, Jos. Kárský 13, Frant. Vomáčka 61. Náhradníci : Šlégl Adolf 40, Sotona jan 182, Sotona Karel 134. Revisoři účtů: Elčkner Robert, Josef Sajdl, Jos. Jokeš 107. Na výborové schůzi u Karla Stráníka usneseno konat  pořadové cvičení dne 9.7. ve 2 hodiny odpoledne. Sraz u skladiště.

 

1940   Sbor se zúčastnil  pohřbu čestného člena Jana Putnara dne 27. září a Matěje Kuřeho 24. prosince, dále pohřbu přispívajících Josefa Sajdla 25.10., Heleny Benešové 5.12. a Anny Hurychové 9.12.  Jarní cvičení se konalo dne 1. května v 6 hodin ráno. Ten den uskutečnili bratři hasiči Karel Stráník, Josef Šiler a František Minář č. 93 požární prohlídky. Spolkový prapor, který se nesměl používat, byl dán do úschovy k br. náměstku starosty Jos. Kmoškovi č. 138. Obecní úřad byl vyzván k opravě hráze rybníka. Skladiště byla opatřena nápisem "Hasičská zbrojnice".

 

1941   Do sboru se přihlásilo 46 vesměs mladých mužů. Začátkem ledna byl pořádán hasičský ples. Bylo sehráno divadelní představení "Tvrdé české palice"  za režie Františka Vomáčky. Usneseno konati povinné jarní cvičení dne 11.5. v půl šesté ráno pouze s motorkou a to u čp. 130. Na základě oběžníku č.j. 5123/41 od ČZHJ usneseno na schůzi ze dne 27.4. zakoupiti Říšský prapor.

 

1942   Sbor zakoupil od  bývalé jednoty "Sokol" , prostřednictvím p. Jos. Kmoška č. 138 (bývalého starosty Sokola) jeviště za obnos 2.000 Kč. Byl sjednán nájem za sál paní Sajdlové v "Dolní" za 300 Kč ročně. Sehrálo se divadelní představení "Od mlýna k mlýnu" za režie Fr. Kopeckého č. 32. Dále sehráno další představení "Pasekáři" . Příjem činil 2.313 Kč, vydání 1.162 Kč, čistý zisk 1.151 Kč. Třetí divadelní představení bylo hráno 25. a 26. prosince a to "Dohazovač Krákora". Na výborové schůzi, konané 20.12. ve 2 hod. odpoledne u jednatele sboru Zandlera, za účasti členů výboru Franka Jos., Kmoška Jos., Stráníka Karla, Pakosty B., Jelínka Jar., Klusoně Fr., Šlégla Ad.. a Zandlera Jos. schválen rozpočet na rok 1943 a dále schválen nátěr požárních stříkaček - zadáno br. J. Vejrychovi č. 132. Na všech schůzích r. 1942 zakázána "debata".

 

1943   Dne 21. února ve 2 hod. se konala v "Dolní"   valná hromada za účasti 28 přítomných bratří (začalo se ve 3 hod.). Bratr starosta uvítal přítomné, zvlášť čestného člena br. Matěje Pakostu a upozorňuje, že žádná debata není přípustná. 13.6. na výborové schůzi podle příkazu uniformované protektorátní policie dochází k vyloučení br. Josefa Doležala ze sboru. 27.6. sehráno divadelní představení "Šla Nanynka do zelí" . Úklid sálu prováděl br. Fr. Klusoň č. 208. Dle programu uveřejněném v "Hasičských rozhledech" č. 18  se započalo 27.11. se zimním školením sboru.

 

1944   Nejsou žádné záznamy.

 

1945   Tento rok je ve znamení osvobození. Činnost sboru se rozběhla až ke konci roku. Valná hromada se konala 18.11. ve 2 hod v "Prostřední" za účasti 18 členů. Bratr starosta zahájil schůzi přivítáním všech přítomných a v kratším projevu vzpomněl  uplynulých šesti let persekuce českého národa a s tím i hasičstva, poděkoval Kmoškovi č. 138, který schovával hasičský prapor a který se nyní zase může užívati. Bratři Klusoň a Kmošek trpěli v koncentračních táborech a dosud doufají v návrat nevrátivšího z nich br. Kmoška. Vyzval hasičstvo k ještě větší semknutosti a vskutku bratrské spolupráci ve smyslu hesla " Na   pomoci". Volby provedeny aklamací. Starosta Frank Jos. č. 5, nám. starosty Kmošek Jos. č. 138, velitel Stráník Karel č. 2, náměstek vel. Dryml Jan č. 114, členové výboru Kovář Jan č. 55, Klusoň Jan č. 139, Klusoň Fr. č. 208, Jelínek Jar. učitel, Pakosta Bohumil, Zandler Jos. č. 90, Zandler Jan, Sotona Jan č. 182, Klusoň Jos. č. 123, Kuře Josef , revisoři Sajdl Jos., Elčkner Emil č. 141.

 

1946   Po volbách zastávali hlavní funkce stejní členové. Dne 16.2. usneseno v "Dolní" pořádati ples, na který bylo stanoveno vstupné 20 Kč. 3.3. při výborové schůzi u br. jednatele Zandlera č. 90 provedeno vyúčtování plesu. Příjem 13.609 Kč, vydání 5.901 Kč, zisk 7.708 Kč. V předvečer oslav narozenin T.G.Masaryka zapálena u Ruhlových vatra. Oslava téhož dne v "Dolní". Příspěvky pro přispívající členy zvýšeny na 20 Kč. Divadelní ochotníci přistupují k divadelnímu odboru při místní osvětové radě.

 

1947   Dne 2.2. konán ples v "Dolní"  se vstupným 26 Kč. Dne 9.3. konána schůze u br. jednatele s programem stanovení dne valné hromady a vyúčtování plesu.

 

vstupné

6.017

 

bufet

2.582

 

volenka

164

příjem

 

8.736

 

zemská dávka

895

 

soc. pomoc

179

 

hudba

3.070

 

pivo (hudebníci)

120

 

plakáty

230

 

povolení

46

 

hostinský večeře, úklid, otop

680

 

špendlíky

10

 

dekorace

320

vydání

 

5.550

zisk

 

3.212

 

V neděli dne 23.3. ve dvě hodiny odpoledne v hostinci v "Dolní"  konána valná hromada za účasti 25 členů, kde starosta věnoval vzpomínku zemřelým členům a přistoupeno bylo k běžným zprávám činovníků.

 

1948   Dne 29.2. v hostinci v "Prostřední" ve dvě hod. odpoledne za účasti 26členů konána výroční valná hromada. Na této valné hromadě provedeny nové volby činovníků. Navrženi byli : starosta Jokeš Jos. č. 107, náměstek Zandler č.90, velitel Stráník K. č.2, náměstek Dryml Jan č.114, vzdělavatel Jelínek Jar. č.211, jednatel Kmošek Jos. ml. č.138, pokladník Mariel Jos. č. 48, čl. výboru: Sotona Jan 182, Klusoň Jos. 123, Kovář Jan 55, Kuře Jos. 118, Frank Jos. ml. 5, Pakosta Boh. 72, Kmošek Jos. 138, Frank Jos. st. 5, Zandler Jan 90. Rvisoři účtů: Vejrych Jos. 132, Rožek Fr. 222. Praporečník Vajrauch Vít. Všichni, kromě navrženého starosty, funkci přijali. Za starostu navržen a zvolen Klusoň Jan č. 139.  Ve volných návrzích usneseno zvýšit příspěvek přispívajících členů na 50 Kč. Odstouplému starostovi zaslán děkovný dopis. Sbor čítal 46 činných br. a 106 přisp.. Zemřeli bratři Kopecký Jos. 124, Kuchta Jan 120, Vajrauch Jos. 146 a Pakosta Matěj. V hostinci u "Zachrů" konán 24.1. ples. Příjem činil 9.3888 Kč, vydání 6.547 Kč, čistý zisk 2.841 Kč. Dne 13.6. v 6 hod. ráno konáno povinné jarní cvičení na horním díle obce u rybníka.

 

1949   Na valné hromadě sborové, konané 13.2. u "Zachrů" byly provedeny volby činovníků za účasti 39 členů sboru. Starostou se stal Klusoň Jan rolník č. 139, náměstkem starosty Pakosta Jos. rolník č. 60, velitelem Stráník Karel rolník č. 2, náměstkem velitele Dryml Jan rolník  č. 114, jednatelem Zandler  Josef krejčí č. 90, pokladníkem Mariel Josef rolník č. 48, vzdělavatelem Jelínek Jaroslav učitel č. 211. Za členy výboru: Sotona Jan 182, Klusoň Josef 123, Kovář Jan 55, Kuře Josef 118, Josef Frank 5, Josef Kmošek 138, Jan Zandler 172, Bohumil Pakosta 72. Novým strojníkem motor. stříkačky zvolen Kmošek Oldřich č. 199. Za doručovatele oběžníků navržen Voříšek Josef za odstoupivšího Sotonu Jana 182. Toho roku konán ples 22.1. Stav členstva ku dni 13.2. jest 50 členů.

 

1950   Dne 9.4. v hostinci "Dolní"  konala se výroční valná hromada. Zprávy jednotlivých činovníků přednesené na této schůzi byly strohé a krátké, neboť činnost za uplynulý rok byla malá. Za zmíňku stojí, že na této schůzi přednesen návrh na opravu požární zbrojnice u "Prostřední" a u "Pincových". Dále bylo navrženo vykonat cvičení s ruční stříkačkou a dát ušít stejnokroje. Delegátem na okresní konferenci zvolen Stráník Karel. Na výborové schůzi konané dne 8.9.  v 8 hod. u br. jednatele za účasti devíti členů výboru přečten přípis OHJ o reorganizaci a přejmenování hasičského sboru.

 

1951   Dne 18.3. ve 2 hod. oodpoledne byla v "Prostřední" za přítomnosti 26 členů a hostí zahájena výroční valná hromada. Z projevu předsedy MNV vyplývá, že nastaly určité problémy s obsazením funkce velitele požárního sboru. Slova se ujal též předseda KSČ a rovněž zdůraznil nutnost obsazení funkce velitele a vysvětlil, že myšlenka hasičstva je zájmem celé společnosti. Reorganizaci hasičstva oceňuje i velitel OHJ, přítomný na schůzi, zdůrazňuje vážnost hasičské myšlenky a význam činnosti sboru, která má být po reorganizaci v úzké spolupráci s MNV. Na valné hromadě byly provedeny volby činovníků: předseda Pakosta Jos. č. 60, I. nám. Dryml Jan č. 114, II. nám. Stráník Karel č. 2, org. referent Jandera Frant. č. 9, výcvik. referent Mandlík Jos. č. 113, jednatel Elčkner Jos. č. 140, pokladník Mariel Jos. č. 48, ref. prevent. ochrany Klusoň Jos. č. 123, kulturní ref. Jelínek Jar. č. 211, samaritánský ref. Klusoň Fr. č. 208, ref, odbor. školení Oldřich Kmošek č. 199, 1. revisor účtů Kmošek Lad. č. 8, 2. revisor účtů Kopecký Fr. č. 32. Za delegáty okresní konference zvoleni br. Pakosta J. a Dryml Jan. Všichni navržení po dlouhém zdráhání funkce přijali. Kulturní referent přečtením článku z "Hasičských rozhledů"  "Hasičstvo v boji za mír" ukončil schůzi. Na závěr byla zazpívána "Píseň práce".

Přestože tento rok byl rokem 75. výročí založení hasičského sboru v Trstěnici, není v zápisech o tomto ani zmíňka.

 

Kontakty

Adresa:

Obecní úřad Trstěnice
Trstěnice 238
Trstěnice U Litomyšle
569 57

 

Kontakt:

 
starosta: Bc. Kmošek Roman  
telefon: 461 634 171
mobil: 736 629 801
e-mail: obec (zavináč)trstenice.cz
IČO: 00277509
č. účtu: 1283359359/0800
             ČS Svitavy
dat. schránka: h8tbn5g

Úřední hodiny:

 
pondělí: 7:00 - 17:00  
úterý:  7:00 - 15:00         
středa:    7:00 - 15:00  
čtvrtek: 7:00 - 15:00
pátek:    7:00 - 15:00
 

Důležitá čísla

Vodovod - porucha

461 357 111 - akturální číslo

čez - 800 850 860

plyn - 1239

Nově na stránkách

 

webové stránky dětské skupiny MRAVENIŠTĚ. 

 

 

 

Fotografie z uspořádaných akcí budou postupně přesunuty na veřejné album.

Vyhledávač firem

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI
 

Plánované akce 2022

26.2.2022 - MASOPUST

9.4. 2022 - Beseda s důchodci

26.4. 2022 - svoz NEBEZPEČNÉHO a VELKOOBJEMOVÉHO odpadu

23. 4. 2022 - Oslava jara - Mikšíkův statek

30.4, 2022 - palení čarodejnic 

7. 5. 2022  - Májová Křídlovka 

27 - 28.5. okresní kolo hra Plamen 

2.7. 2022 - Setkání řemesel  - Mikšíkův statek

19 - 20.8. Divadelní léto 

21.8. Dožínky

Obec Trstěnice je zapojena:

 

Obecní úřad Trstěnice - netfirmy.czMěstské, obecní úřady - netfirmy.cz

mapový portál