Rok 1902 - 1926

 

1902 - 5 V Březnu roku 1902, zemřel o Sbor zasloužilý jednatel p. Jos. Sobola, jehož pohřbu zde a v Litomyšli konaného členstvo se hojně súčastnilo. Na místě jeho, jmenován byl výborem za souhlasu členstva jednatelem člen hasičů př. Jan Míček, učitel zdejší. Podpora, která tohoto roku zemským výborem byla sboru udělena, byla použita tím způsobem, že za ní zakoupeny byly hadice a 3 košíky na vodu. Protože župa chrudimská, k níž též i náš Sbor náležel příliš rozlehlá byla, utvořila se nová župa litomyšlská do ní též i náš sbor vystoupiv ze župy chrudimské vstoupil. Do výboru této župy, která čítá 18 sborů s 833 členy, zvoleni byli též členové našeho sboru a to Frant. Sajdl, velitel a Jan Míček jednatel. Toho roku pořádáno bylo několik cvičení sborových. Dne 14. září konán byl na louku p. Jos. Sotony zábavný výlet a večer věneček, kteréhožto výletu súčastnil se též Sokol trstenický, a dívky v kroji národním. Dne 30. listopadu svolána byla schůze spolková, na níž rozhodnuto opět r. 1903 konati ponůcku. Na této schůzi byla přednáška jednatelova o "Vzniku a důležitosti sborů hasičských. Na výborové schůzi v prosinci usneseno pořádati ples, na kterýž povolen vstup členům a jich manželkám volný. Též usneseno poříditi razítko spolkové na místo starého již nepotřebného, s názvem "Sbor dob. has. v Trstenici. Uvnitř vloženo heslo,:Bližnímu k ochraně, vlasti k oslavě. Dne 4. ledna 1903 konána byla řádná valná hromada sborová. Roku tohoto súčastnil se Sbor hasení Mackovy stodoly bez stroje. Poněvač nebylo dosti krojů pro členstvo, zřízeno bylo 12 nových krojů a náklad byl hrazen ze spolkové pokladny. V Litomyšli byl konán 1 župní sjezd "Hasičské župy litomyšlské, jehož se Sbor náš počtem 44 členův s praporem súčastnil. Dne 22. září připadla 25. letá památka svěcení našeho praporu, jenž zřízen byl v 1878 a 22. září téhož roku posvěcen. Na památku toho významného aktu, sešli se hasiči v kroji ke "Službám Božím, dne 27. září 1903. Hned, dne 28. září konána byla 1. župní přehlídka našeho Sboru, a to župním dozorcem př. J. K. Paďourem. Po cvičení vykonaném při němž ohledáno, že stříkačka "horní"  potřebuje nutné opravy, odešli jsme do hostince Th. Kuře, kde přednášel př. župní dozorce "O povinostech českého hasiče, a př. župní jednatel J. Brychta o pohřební pokladně. Ve valné hromadě dne 29. listop. 1903 usneseno nepřijati ponůcku na rok 1904. Roku 1904. konána valná hromada sborová dne 17. ledna. Ples toho roku nekonán, poněvač v obci rozmohl se velmi tyfus. Volby které konány byly vždy za 2. léta usneseno konati vždy za 1 rok  jak z původních nalezených stanov vysvítá. Poněvač nalezeny byly některé důležité listiny, jež podávaly počáteční obraz založení Sboru, jeho vývin, pokračování a trvání, založena byla tato pamětní kniha a prvotní dějiny Sboru sepsány Janem Míčkem jednatelem. Slavná obec vyhověla prosbě naší a zaslala ke správě Smékalovi do Prahy stříkačku "Horní"  a útraty opravou vzešlé ochotně zaplatila. Dne 17. července byli jsme na župním sjezdě v Pohodlí. Roku tohoto zaslali jsme "diplom čestného členství př. Jos. Žroutovi, oděvníku v ??? Novinách na Rusku, za zásluhy jeho, jichž si získal při založení Sboru našeho. Podpory od zemského fondu hasičského o níž jsme roku loňského i letošního žádali jsme neobdrželi. Ve schůzi dne 17. prosince převzata od sl. obce opět ponůcka na rok 1905. Toho roku hasil sbor "Havlínovu stodolu" a pomáhal při hašení ohně chalupy v Litrbaších. Čestný člen sboru J. Vejda zemřel, a hasiči ho doprovodili ku hrobu. Dne 4. ledna 1905. konána řádná valná hromada sborová v níž byli zvoleni tito přátelé sb. výboru. Frant. Sajdl čís. 133. za velitele, Jan Míček, za jednatele a pokladníka, Jos. Kmošek - Škeřík  za místovelitele a Jos. Beneš 18 Jan Hurych 23. Josm Kuře 24 Frant. Lněníček za náčelníky. Tohoto roku hasili hasiči požár Štěpánkovy chalupy. V Dolním Újezdě byl třetí hasičský župní sjezd, jehož jsme se v hojném počtu súčastnili. Se žádostí na podporu ze zemského věcného fondu, byli jsme opět odmítnuti ačkoli nutně podpory potřebovali jsme vzláště na hadice které byly velmi chatrné, jak se ukázalo při ohni "Vodehnalovy"  stodoly která toho roku vyhořela. Vypůjčili jsme si tedy částku 200  Kor. ze záložny Raiffaisenovy, za kterouž jsme potřebné hadice zakoupili. Nákladem Sboru obarvena byla "Dolní stříkačka. Sl. obec dala u "horní kůlny vystavěti praktický sušák dle modellu př. Frant. Lněníčky čís. 52. V prosinci byla valná hromada na níž od ponůcky na rok 1906 upuštěno. Rok 1906 jest jubilejním naším rokem. Tohoto roku totiž bude tomu 30 let, co Sbor byl založen. Valná 30 tiletá výroční hromada na den sv. Tří Králů 4 ledna 1906.    

Zde končí sepisování dějin hasičského sboru, které sepsal 16.1.1904  Jan Miček jednatel hasičů a místní učitel a pokračuje  až do roku 1926 Kmošek Jan t.č. knihovník, jak je napsáno 25. června 1926 v kronice.

 

1906  Dne 6. ledna 1906 konala se výroční valná hromada při kteréž byli zvoleni přáteli do výborů za velitele Frant. Sajdl čís. 137. za místovelitele Jos. Kmošek z Litrbach. Za náčelníky byli zvoleni  tyto přátelé Josef Beneš čís. 18. Frant. Lněnička čís. 52. Jos. Lněníček čís. 106. Josef Kuře čís. 24. V tomto roce odbýval se u nás župní sjezd u příležitosti 30 ti leté oslavy trvání našeho Sboru, při čemž byli všechny Sbory Litomyšlské župy hojně zastoupeny. Dále daroval sbor svému příteli Frant. Sajdlovi veliteli diplom uznání za jeho činnost pro Sbor vykonanou. Sbor náš pomáhal při hašení v tomto roce při požáru Ležákovy a Falcichovy stodoly.

 

1907  Dne 3 února 1907. konala se řádná valná hromada, při níž zvoleni jsou do výboru: Přítel František Sajdl velitel, př. Jos. Škeřik Kmošek místov. př. Jan Miček  jednatel a pokladník a za náčelníci jsou Josef Beneš, Jos. Kuře, Frant. Lněnička a Jos. Lněnička. Rok tento byl náš sbor úplně klidný, an mu nebylo třeba dáti pomoci k hašení požáru, neboť ani v místě ani v blízkém okolí se žádný nevyskytl.

 

1908   Výročí valná hromada odbyvala se dne 2 února 1908 u přítomnosti 48ti členů. Do výboru zvoleni byli tyto přátelé: Jos. Skeřik Kmošek Litrbachy čís. 144. velitel , Jan Miček jednatel a pokladník  Jan Kuchta čís 120 místovelitel a náčelníci: Jos. Beneš 18. Jos. Kuře čís 24, Frant. Lněnička čís 52, a Jos. Lněnička čís 106. V tomto roce usneseno nechoditi korporativně na církevní slavnosti, a všímati si krásného idealu hasičského. Podána žádost na udělení podpory z věcného hasičského, k zemskému výboru král. Českého.

 

1909   Výročí valná hromada konala se 14 února 1909. Přítomno bylo 42 členů. Po ukončení volby zvoleni byli tyto přátelé, Frant. Sajdl čís 137 velitel, Jan Kuchta čís 120 místovelitel, Jan Miček učitel, jednatel a pokladník, Jos. Beneš 18. náčelník lezců a náčelníky Jos. Lněniček čís 106. Jos. Kmošek   144 (Litrbachy) a Jos. Kuře čís. 24. Praporečníkem zvolen Jan Sajdl čís 4. Sbor súčastnil se v hojném počtu župního hasičského sjezdu v Sebranicích. Sbor súčastnil se pohřbu svého přít. a náčelníka Jos. Kmošek čís 144 Litrbachy.

 

1910   Výročí valná hromada konala se 13 února 1910. Přítomno bylo 54 členů. Zvoleni do výboru přátelé, Jan Kuchta velitel čís 120. Frant. Minář čís 63. místovelitel, Jan Miček jednatel a pokladník a náčelníci Jos. Beneš čís 18. Jos. Kuře čís 24, Frant. Lněnička čís 52. Jos. Lněnička čís 106. Jelikož však přítel Jan Miček  zemřel nenadálou smrti, svolána byla mimořádná valná hromada, při ní provedena doplňovací volba jednatele a pokladníka, načež zvolen byl   přít. Josef Kmošek čís 160. za jednatele a pokladníka. Sbor súčastnil se v počtu 60 členů 30ti leté trvaní Sboru sousedního v Litrbaších a oslavy Braunerovy v Litomyšli. Dal  vzdal hojným súčastněním se pohřbu svého přítele dlouholetého příznivce, čest, Josefu Sajdlovi vyměnkaři čís 4 v Trstenici. Dne druhého července r. 1911 konalo se okrskové cvičení kterého se súčastnili všechny sbory II. okrsku. Cvičeni konalo se na louce J. Sajdla č.1. Po velmi zdařilém cvičení Samaritánském které řídil c. r. p. Dr. Bedřich Velc z Litomyšle a p. Jakub Kavka z Benátek konáno pochodové cvičení všech sučastněných sboru načež př. Gustav Novotný žup. doz. pronesl kratší však krásný proslov, pak následovala volná zábava na louce, a večer věneček v Prostřední.

 

1911   Řádná valná hromada konala se za přítomnosti 58 členů. Když schváleny byli zpravy činovniku a zrevidovany účty následovaly volby.: zvoleni byli:

velitel

Jos. Žrout

55 hlasu

m v.

Jos. Lněnička

42    "

př vyb.

Jos. Beneš

56    "

  "

Jos. Kmošek

56    "

  "

Ant. Beneš

46    "

  "

Jan Sajdl

44    "

  "

Fr. Sígl

56    "

 

po volbách byl podán návrh by zřízeno bylo 5 kusu návěstních tabulek což bylo uskutečněno.

 

1912   Roku 1912 konal se ples dne 6 ledna u Zachru. Valná hromada 28 ledna přítomno bylo 35 členů. Zprávy činovníku byli schváleny účty zrevidovány. Při volbách zvoleni byli na dobu 3 let. Starosta Jos. Beneš 22 hlasy, velitel Fr. Minář 25 hlasu míst vel. Ant. Beneš 22 hlasu Fr. Kuchta čís 11. 22 hlasu Fr. Sígl 29 hlasu Jan Sajdl č 4. 24 hlasy a Jos. Kmošek 18 hlasu. Za člena byl přijat Fr. Láznický. Sbor obdržel podporu 100 korun z věcného základu které byli splaceny na dluh místní Kampeličce  máme tedy dosud 100 korun dluhu. Veřejně vystoupili jsme  o župním sjezdu v Litomyšli kdež jsme vyslechli přednášku př. Englmana.

 

1913   Roku 1913 konal se ples 5 ledna v Prostřední, valná hromada 19 ledna přítomno bylo 35 členů. Zápis poslední valné hromady a zprávy činovníku byli schváleny. Potom bylo jednáno o zakoupeni podílu has. pojištovny, podíl však na žádost členů zakoupen nebyl. R. 1916 požár stavení u "Rousků" č 119.

Nadešla světová válka- čímž veškerá činnost sboru byla zastavena, neboť většinou členové byli povoláni do zbraně, takže posledně vedl záležitosti sboru Jan Putnar zakládající člen.

 

1919    Po skončené světové válce byla svolána řádná valná hromada 9. ledna 1919. - kterou řídil V. Švec, správce školy a zvoleni tyto činovníci:

Antonín Beneš, co starosta

Frant. Minář 63. co velitel

Jan Kuchta č.120 co místovelitel

Jan Kmošek č. 71. co jednatel

Do výboru zvoleni:

Jan Sajdl č.4 a Frant. Sigl č.28

Revisoři účtů:

Jan Sajdl č.1. a Vít Švec správce školy zde

Do vzdělávacího sboru :

Jos. Kmošek č. 160 a Jan Kuře č. 45.

 

Čímž opět zavedena činnost ve sboru, v tomto roce podniknuta byla akce za zřízení 4. kolové stříkačky - pořádány dva " Věnečky" a také i dary od občanů byly poskytnuty - mezi nimi p. Šlezinger (Řeháček) ze Chmelíka, který věnoval 25 Kč, tak, že docílen obnos 960 Kč. Jelikož pro tuto akci bylo i také dosti nepřátel, jež se stavěli na odpor, byla věc odložena   a obnos 960 Kč pod titulem na fond stříkačky uložen do místní Reifeisenky. Založen byl také "Ženský Odbor" a přihlásilo se 16. členek. Velitelkou byla M. Kopecká č. 124 ml., - také byla založena hasičská knihovna, které dosud nebylo, sbor na zakoupení knih dal z pokladny 200 Kč - skříň byla zřízena za přispění členů, a zhotovena byla zdarma jednatelem sboru. Také sanitní sbor byl založen, avšak shora nedošlo dosud  potř. instrukcí. V tomto roce vypukl oheň v neděli dne u Václava Kuře č. 109. který zničil vyjma světnice celé jeho obydlí, ku zmírnění škody podniknuta od sboru sbírka a vynesla téměř 500 Kč, - také v Litrbaších vypukl oheň též ve dne v den ??Chmelic. poletu?? u " Khunetů" a ztrávil celý statek.

 

1920-1   Na to následovaly další požáry a to v r. 1920 ve Chmelíku u "Eiglu" o 3. hod ranní, shořel též dřevěnný statek , - dále v Litrbaších u "Vejrych - Franců" kde požár založen rukou zločinnou na dvou místech, tak, že shořel statek i stodola a téměř veškerý dobytek.   

 

1922-3   V r. 1922 o pouti Chmelické hořela stodola u "Mandlíku" od které přes 5 statku chytila stodola u "Ležáku" tak, že hrozilo veliké nebezpečí i statku, veliké štěstí bylo tím, že v době večerní oheň byl zpozorován a šest osob nehasičů mezi nimi V. Švec, správce školy, rychlým poklusem přispěchali do Chmelíka a obratným řízením správce školy, byla hned stříkačka přivedena v činnost a proud vody veden na již hořící prkenný štít statku, tak, že oheň zutlumen a statek zachráněn, neboť vzdálenost od hořící stodoly, nebyla ani 20 kroků.

 

1924-5  Vyhořel také statek v Trstenici č. 134 a v r. 1924 statek č. 99. - také zůčastnil se sbor hašení chalupy u "Mundů"  v Litrbaších a posledně požáru statku č. 140. tak, že za 50ti leté své činnosti sbor hájil v obci při 22 požárech a v soused. obcích při 26. požárech, celkem 48.

 

1926     Nadešel r. 1926 o kterém připadá 50ti leté trvání založení sboru, jelikož naše dosavadní dvě 2.kolové stříkačky jsou značně opotřebeny, pracovala správa sboru k tomu, aby obec opatřila sboru stříkačku dokonalou jež by snadno vytlačila vodu na kopce na kterých jsou obytná stavení většinou rolníků. Toho r. zvolen ve Valné hromadě za starostu sboru Vít Švec, správce školy, který se osvědčil jako neúnavný pracovník  a působeno k uskutečnění zakoupení stříkačky, tak že obec věnovala k disposici mající obnos 17.500 Kč. Správa sboru podnikla hned cestu do Vys. Mýta k firmě Stratílek, ohledně zakoupení stříkačky a byla uzavřena smlouva na stříkačku pro zmotorisování za obnos 24.000 Kč. Na to svolána další Valná hromada na které se členstvo usneslo pro   motorovou stříkačku, jelikož pumpování činí velké obtíže a mimo toho sám velitel Jan Kuchta č. 120, svým nedůsledným jednáním co také člen obec. zastup. jen tuto věc protěžoval - až konečně dne 11. července časně z rána u jednatele sboru odevzdal stejnokroj s prohlášením, že ze sboru úplně vystupuje. Tento jeho krok téměř před samou slavností jež provedl s pohnutek mimo sbor se nalézajících bez náležité omluvy a důvodů aniž by se svému sboru omluvil, tak, že většina členů odsoudila jeho čin za nedůstojný. Načež byla ihned na 18. července svolána další Valná hromada, na které bylo nutno zvolit nového velitele sboru i místovelitele a projednána byla slavnost. Za velitele zvolen Jos. Sígl č. 104 místovelitel Jos. Hurych rol. syn č. 25. Před ukončením této valné hromady bylo nově zvol. činovníkům přáno mnoho zdaru a provoláno "Na Zdar". Dne 25. července časně z rána provedeno požární cvičení se stříkačkami, naznačen směr pro cvičení na den 1. srpna při kterém sám p. Stratílek předvede motorovou stříkačku v činnost, kterou sbor toho slohu zakoupí. Po ukončení cvičení odebrali se zase většinou činovníci na oslavu založení svého sboru do Chotěnova. Čímž nadchází doba oslavy 50ti letého založení sboru den 1. srpna 1926.

 

Kontakty

Adresa:

Obecní úřad Trstěnice
Trstěnice 238
Trstěnice U Litomyšle
569 57

 

Kontakt:

 
starosta: Bc. Kmošek Roman  
telefon: 461 634 171
mobil: 736 629 801
e-mail: obec@trstenice.cz
IČO: 00277509
č. účtu: 1283359359/0800
             ČS Svitavy
dat. schránka: h8tbn5g

Úřední hodiny:

 
pondělí: 7:00 - 17:00  
úterý:  7:00 - 15:00         
středa:    7:00 - 15:00  
čtvrtek: 7:00 - 15:00
pátek:    7:00 - 15:00
 

Nově na stránkách

 

webové stránky dětské skupiny MRAVENIŠTĚ. 

 

 

 

Fotografie z uspořádaných akcí budou postupně přesunuty na veřejné album.

Vyhledávač firem

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI
 

Plánované akce 2021

27.4.2021 -  svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu

8.5.2021   Májová Křídlovka-zrušeno

20-21.8. 2021 Trstěnické divadelní léto 

22.8.2021 Trstěnické dožínky

Obec Trstěnice je zapojena:

 

Obecní úřad Trstěnice - netfirmy.czMěstské, obecní úřady - netfirmy.cz

mapový portál