Obec od roku 1990

         Po listopadu 1989 bylo jasné, že vypsáním nových voleb se zcela změní osazenstvo obecního zastupitelstva (tehdejšího MNV). Dost dlouho však trvalo, než se nové, tentokrát svobodné volby uskutečnily. Přesto však mohlo 24.11.1990 nastoupit nové zastupitelstvo, které si zvolilo starostu a jeho zástupce. Tato procedura však nebyla nikterak jednoduchá, neboť nikdo nechtěl starostovat. Bylo třeba se několikrát sejít a vést mezi sebou přesvědčovací akce až konečně se podařilo obsadit jednotlivé funkce v následujícím složení:

starosta Pakosta Jaroslav   OF č.p. 207
zástupce Sigl Jan   OF č.p. 228
  Bačovský Zdeněk   OF č.p. 34
MUDr. Cacek Jaroslav škol. a soc. kom. KDU-ČSL č.p. 184
Elčknerová Božena   KDU-ČSL č.p. 140
ing. Flídr Jan   KDU-ČSL č.p. 169
Frank Jiří   OF č.p. 5
Hájek Jaroslav stav.komise OF č.p. 243
Kuchta Jan kontr. komise KDU-ČSL č.p. 121
Sigl Pavel pořádková komise OF č.p. 237
ing. Stráník Josef fin.komise OF č.p. 239

     Po tomto kroku se mohlo začít s prováděním některých změn, které musely ve vesnici nastat. Byl zde velký nepořádek. Nebyl zaveden odvoz komunálního odpadu, byl nepředstavitelný nepořádek v dokumentaci vlastnictví pozemků, nejasnosti v povolování kácení stromů atd. atd. . Začaly se projevovat staré nevyřešené problémy. Byl to především problém zdravotního střediska, nového vrtu veřejného vodovodu, který měl být pro Trstěnici a Chmelík, problém bývalého kinosálu atd. . Proto bylo rozhodnuto svolat na 14.2.1991 veřejnou schůzi do základní školy. Dne 5.3. se žádalo o zajištění nového kronikáře. Bývalá pošta je volná a proto se někteří jedinci pokoušejí o to, aby ji mohli používat mládežníci např. jako posilovnu, klubovnu atd. . Není však z řad mladých nikdo, kdo by se tímto problémem zabýval a chtěl vzít na sebe zodpovědnost za provozování těchto prostor.  Začíná se s obchůzkami po obci s cílem zjistit,  jaký je pořádek či spíš nepořádek po obci. Připravuje se brigáda na úklid řečiště. 11.6. byl pozván na schůzi nový kronikář obce pan Beneš Petr čp. 21. Vyskytují se problémy v základní škole, kde obec Trstěnice přispívá na obědy žákům jak místním tak i z okolních vesnic.  Dne 11.6.1991 byl vysloven nesouhlas s tímto zavedeným obyčejem, který praktikovali naši předchůdci. OZ jednohlasně souhlasí. 23.7. byla schválena výměna krytiny na hasičské zbrojnici aniž by akci iniciovali hasiči. Pokuď někdo četl kroniku v oddílu hasiči, může si o nastávajícím problému udělat svůj vlastní úsudek. To samé platí o opravě fasády hasičské zbrojnice. Byly zakoupeny 4 ks kontejnerů, protože si nikdo nedovedl představit, že by se komunální odpad mohl skladovat a odvážet v popelnicích (ani já). Do kontejnerů se však nemůže ukládat všechno. Následně po 30.6.1992 byl ing. J. Stráníkem každý kontejner opatřen tabulkou co se smí a co ne do něho ukládat. Bylo také jednáno o údržbě hřbitova a urnového háje, neboť je potřeba dělat pořádek i u našich předků . 3.9. 91 byla požadována částečná oprava tehdejšího obecního ůřadu (jak se ukáže, bezpředmětně). 10.10.1991 vyvstává problém OF kontra ODS. Začíná se objevovat problém co s ním ?  Myslí se tím zdravotní středisko v naší obci, neboť by si žádalo rázného zásahu do fasády a nejenom to. V tomto období se jadnalo také o dislokačních poplatcích. Od nastoupení nového zastupitelstva byl iniciován návrh na každoroční obchůzku obce za účelem zjištění nedostatků hlavně co se pořádku týče. 29.9. se vyskytuje požadavek na namontování vodoměrů do bytovky ZŠ, je také projednáno s p. Benešem psaní kroniky(?). 26.10. je vydán zákaz odvážet odpadky k bývalé cihelně. Vyvstává opět problém zdrav. střediska. Byl odsouhlasen vstup do a.s. LIKO a pronájem obecních parcel pro honební účely myslivcům. Také bylo odsouhlaseno přestěhování OÚ do MŚ (zde je potřeba si povšimnout, kdy se to opravdu stalo). Dne 9.3. 1993 se poprve objevuje možnost využít popelnice. Dne 23.3.1993 se uskutečnila veřejná schůze, kde byl největším problémem komunální odpad. 25.3.1993 na zastupitelstvu  se řeší problém ve financování a dotacích školy vzhledem k okolním obcím. Jedná se o  obec Čistá, která má výhrady k financování, neboť v Trstěnici je ZDŠ a v Čisté je pouze první stupeň (třídy 1 - 4), ale rodiče dle zákona si mohou zvolit, kam děti budou posílat, zda do Trstěnice nebo do Čisté či do Litomyšle. Obvzláště po tom, co město Litomyšl si postavilo 2, slovy dvě základní školy, vedle sebe a stahují děti z okolních obcí. Zákon je zákon. Nemáme nárok, ale města pořád mají na víc. Obraťme list a pokračujme "vesnickou" komunální politikou.  27.7.1993 se jedná o příspěvek na oslavu 30. výročí otevření ZŠ. Bez připomínek, jak už jsme si zvykli ve vztahu ke škole se vyjadřovat, protože si uvědomujeme, že mládí potřebuje podporu.  Dne 21.9. 1993 rezignoval na funkci člena OZ Jiří Frank č.p.5, za něho bude tento post zastávat paní Jana Benešová č.p.50.  Obec 21.12.1993 odsouhlasuje poskytnutí bezúročné půjčky manželům Cackovým na zakoupení rentgenového přístroje. V lednu 1994 OZ schvaluje svěřit hospodaření s obecním vodovodem a.s. VHOS Mor. Třebová (tehdy byla stanovena cena 7,35 Kč/m3 vody) a uvolňuje se částka 500.000,- Kč na vybudování čerpací stanice u obce Chmelík. Dne 26.4. 1994 se začíná prosazovat ČSAD se svým požadavkem, aby obce dotovaly dopravu. Převážná většina zastupitelů je pro, bohužel. Tehdy se jednalo o částku 4.940,- Kč.  27.7. bylo ustanoveno, že příští zastupitelstvo bude mít 9 členů.

     Po uplynutí čtyřletého období proběhly druhé svobodné volby a dne 29.11.1994 bylo možné, aby zasedalo následující obecní zastupitelstvo:

starosta Pakosta Jaroslav   ODS č.p. 207
zástupce Sigl Jan   nezávislý za ODS č.p. 228
  MUDr. Cacek Jaroslav školství a zdrav. KDU-ČSL č.p. 184
Doležal Josef kontr. a poř. kom. nezávislý za ODS č.p. 189
Elčknerová Božena   KDU-ČSL č.p. 140
Flídrová Jaroslava   nezávislý za ODS č.p. 21
Hubinka Josef místní hospodářst. nezávislý za ODS č.p. 233
Sotona Josef fin. komise ODS č.p. 102
ing. Stráník Josef stav. komise nezávislý za ODS č.p. 239

     Byl odsouhlasen návrh na koupi počítače pro obecní úřad za cca 70.000,- Kč. Dne 23.2. 1995 se opět jedná o zdravotním středisku, protože pravděpodobně bude převedeno na obec a ta má málo finančních prostředků na jeho opravu a provozování. 28.3.1995 byl odsouhlasen prodej bývalé pošty č.p.203 SPT TELECOMu za částku 119.000,- Kč. Dále se jedná o integraci mateřské školky do základní školy, neboť počet dětí v MŠ je zoufale nízký a provozní náklady vysoké. Na 5.4. se plánuje veřejná schůze. Na příštím zasedání OZ  22.6. 1995 odsouhlasena oprava střechy základní školy firmou KLEPOCOL  za 18 tis. Kč a nové dveře na hřbitov od p. A. Nowaka za cenu 10.000,- Kč a jejich nátěr za 4.000,- Kč. Dne 31.8.1995 se zastupitelé sešli v ZŠ. Konstatovali, že integrace MŠ je v naprostém pořádku a děti mají k dispozici opravdu důstojné prostředí. Bylo rozhodnuto o zakytování všech oken  z venkovní strany a v jedné třídě o výměně linolea. 29.9. rozhodnuto opět o přestěhování obecního úřadu do 15.10. do bývalé mateřské školky. Na této schůzi rezignoval na svoji funkci člena obecního zastupitelstva p. ing. Sotona J. a místo něho nastoupila ředitelka ZŠ Mgr. Sotonová Hana č.p.6. Byl odsouhlasen prodej obecního úřadu, koupě křovinořezu, přispělo se žákům ZŠ na plavecký výcvik částkou 2.400,- Kč. Dne 30.11. byl odsouhlasen návrh zadat vypracování projektové dokumentace firmou Stavitelství Jokeš - Morašice na rekonstrukci zdravotního střediska. 2.5.1996 příspěvek pro charitu 3.000,- Kč, uvolněna částka 60.000,- Kč na asfaltové hřiště u školy (než se však postavilo, stálo o 100 tis. Kč víc), příspěvek na oslavu 120. výročí založení sboru dobrovolných hasičů v Trstěnici, na vítání občánků 1.500,- Kč, odsouhlasen prodej nebytových prostor zdrav. střediska manželům Cackovým za 135.000,- Kč s tím, že se provede celková rekonstrukce za stejného podílu manželů Cackových a obce. OZ odsouhlasilo změnu svozu odpadků na odvoz v popelnicích a příspěvek 300,- Kč na zakoupení popelnice pro místní občany a vstup obce do společnosti LIKO Svitavy. Dále dalo souhlas s plynofikací obce a dalším jednáním starosty v této věci. 5.7.1997 postihla obec, tak jako mnoho dalších v ČR, povodeň. Zasedání byla častejší a to 9. 14. a 24.7. a byla uvolněna předběžná částka 100.000,- Kč na likvidaci škod způsobených povodní. Dne 14.8. příspěvek pro TJ Sokol 15.000,- Kč a 100.000,- Kč na opravu střechy ZŠ. 12.9. se opět jedná o prodeji bývalého obecního úřadu. Další příspěvek p. Ondrouškovi na Trstěnický faun ve výši 3.700,- Kč a 2.400,- na plavecký výcvik dětí ZŠ. Odsouhlasena přihláška do "Programu obnovy vesnice". Na dalším zasedání odsouhlasena oprava střechy obecního úřadu ve  výši 225.000,- Kč.  29.1.1998 jednáno o výstavbě dvou bytů v bývalé budově MŠ. Dotace 400.000,- za předpokladu, že obec se bude podílet stejnou částkou na výstavbě. Cena vodného je již 10,60 Kč/m3, ČSAD však chce již 20.000,- Kč od obce. 5.2. bylo rozhodnuto o přestěhování obecní knihovny do budovy bývalé MŠ (opět je třeba si povšimnout, kdy k tomu skutečně dojde). Dne 5.5. opět se jedná o asfaltovém hřišti u ZŠ a rozdělení dvou nových bytů na obecním úřadě. Žádost o vybudování pomníků padlým ve světových válkách a o příspěvek na divadelní spolek Vojnarka v částce 10.000,- Kč. 28.5. seznámení s pracemi na urbanistické studii, která bude stát 210 tis. Kč, polovinu hradí obec. Zaplaceno 21 tis. Kč za studii plynofikace obce firmě ALFA INVEST. 20.7. odsouhlasen počet zastupitelů pro další volební období na 9 členů. Dotace na památník 15.000,- Kč, základ a okolní úpravy provede ing. Stráník J., který měl připomínky k provedení asfaltového hřiště u školy(není to za terst) .

     Do třetího svobodného volebního období nastoupilo zastupitelstvo 30. listopadu roku 1998 v následujícím složení :

starosta Sigl Jan   sdruž. nez. kand. č.p. 228
zástupce ing. Stráník Josef   sdruž. nez. kand. č.p. 239
  Benešová Jiřina   KDU-ČSL č.p. 227
MUDr. Cacek Jaroslav rev. a kontr. kom. KDU-ČSL č.p. 184
Doležal Josef   sdruž. nez. kand. č.p. 189
Hubinka Josef stav. komise sdruž. nez. kand. č.p. 233
Nowak Arnold   KDU-ČSL č.p. 172
Sejkora Jaroslav   ODS č.p. 151
Mgr. Sotonová Hana fin. komise sdruž. nez. kand. č.p. 6

     Dne 15.12.1998 odsouhlasen příspěvek 24 tis. Kč na nákup kopírky pro ZŠ a 5 tis. pro spolek "Vojnarka". Program obnovy vesnice bude zadán ing. Kaštánkové. Dne 7.1.1999 se znovu jedná o přestěhování obecní knihovny, tentokrát se to podařilo a o prázdninách byla přestěhována. Je schválen příspěvek 5.000,- Kč na provoz dětské ordinace MUDr. Marešovi ve zdravotním středisku. 2.2. bylo rozhodnuto o tom, že starosta rozešle dotazník do domácností ohledně zájmu o plynofikaci obce a připojení jednotlivých domácností. 11.2 ze 160 zaslaných lístků se jich vrátilo 95 z nichž bylo pro 88 a 7 proti. OZ odsouhlasilo financování vzešlých nákladů při posílení potrubí v obci Čistá, aby mohla v budoucnu být plynofikována také naše obec. 11.3. byl dán souhlas s odprodejem akcií VČP 2.300,- Kč a VČE 2.500,- Kč (vše bylo nakonec jinak). Poskytnuta dotace 10.000,- Kč TJ Sokolu Trstěnice a 5.000,- pro vítání občánků. Odsouhlasen nákup nového počítače pro obecní úřad, který byl na příštím zastupitelstvu již nainstalován. Dne 6.4. byla jmenována bytová komise pod vedením MUDr. Cacka J.. Odsouhlasen 22.4. odprodej akcií VČE firmě VATTENFALL AB a.s. za 3.750,- Kč a VČP firmě RUHRGAS AKTIENGESELLSCHAFT za 2.300,- Kč. Přihláška do svazu měst a obcí odsouhlasena. Zasedání 4.11.1999 odsouhlasilo v programu obnovy venkova výstavbu dvou čekáren a to "U Zachrových" a "U Dolní", rekonstrukci veřejného osvětlení. Dále odsouhlasilo připojení obecního úřadu na Internet a zakoupení programu VISMO, což se uskutečnilo počátkem roku 2000 . 2.3.2000 OZ odsouhlasilo žádost manželů Hárovníkových na koupi bývalého obecního úřadu, prodej akcií ČSAD bus Ústí nad Orlicí za 180,- Kč, finanční příspěvek 5.000,- Kč na besedu s důchodci a dále souhlasí se zaměstnáním dvou nezaměstnaných pod obecním úřadem. 24.5. schválena částka 35.000,- Kč na značení místních komunikací, 99.130,- Kč na opravu okapních žlabů ZŠ firmou KLEPOCOL a částka 2.500,- Kč na Den dětí.  22.6. byla prozatím odsouhlasena částka 50 tis. Kč na výstavbu pódia u ZŠ. 25.7. byl dán souhlas s koupí hasičského auta za částku 80.000,- Kč a uvolněno 60.000,- Kč na dostavbu pódia. Pro spolek Vojnarka a Trstěnický Faun uvolněn příspěvek po 5.000,- Kč. Pro TJ Sokol uvolněna částka 10.000,- Kč. Dne 30.11.2000 se vodné vyšplhalo již na 16,80 Kč/m3. MŠ se přispělo 5.000,- Kč a ZŠ a ŠD 5.000,- Kč. Byl doplněn plán obnovy venkova o výstavbu čekárny "U Sajdlových" a kompletní rekonstrukci hygienického zařízení ZŠ. Byl zadán požadavek na vytvoření znaku obce a odsouhlaseno setkání rodáků obce v létě roku 2001. Na posledním zasedání v minulém století a tisíciletí dne 21.12.1999 byly odsouhlaseny vyhlášky s nakládáním s komunálním odpadem a financováním s jeho likvidací, což je uvedeno na serveru mesta.obce.cz na stránce o obci Trstěnice.

Vynaložené finanční prostředky během posledních tří volebních období.

Hasičárna
  Výměna střešní krytiny 160.000,-
Nátěry fasády, okřídlí a oken 18.000,-
Ústřední topení 70.000,-

 

Základní škola
  Výměna okapů na všech pavilonech, oprava střech 322.687,-
Nové sociální zařízení v mateřské školce 83.313,-
Osvětlení tělocvičny 30.000,-

 

Povodně
  Opravy mostků 160.000,-
Opravy lávek 10.000,-
Výstavba nových lávek u Hoškových, u Prostřední a u Jeřábkových 30.000,-
Výstavba brodu u Pakostových 125.000,-
Výstavba brodu u Prostřední 70.000,-
Budování opěrných zdí 200.000,-
Opravy komunikací 92.000,-

 

Výstavba na obci
  Výstavba víceúčelového hřiště u školy 163.091,-
Výstavba čtyř autobusových čekáren 332.000,-
Rekonstrukce zdravotního střediska 870.943,-
Rekonstrukce veřejného osvětlení 152.743,-
Oprava studny u Motyčkových 9.000,-
Oprava zdi u Dupalky 6.000,-
Rekonstrukce tří obecních bytů v bytovce u školy 169.840,-
Výměna střešní krytiny na budově bývalé mateřské školky 328.000,-
Výstavba dvou nájemních bytů v bývalé mateřské školce 800.700,-
Vypracování urbanistické studie obce 105.000,-
Úhrada za posílení potrubí plynovodu v Čisté pro příp. plynofikaci Trstěnice 1.466.000,-
Výstavba čerpací stanice pitné vody a připojení na stávající vodovod 1.697.800,-

 

Opravy komunikací
  Od Dolní k č.p. 173 (k Sobotovým dolním) 629.875,-
Od Beranových k Doležalovým 145.285,-
Od kanceláře ZD k č.p. 100 (k Rocarovým) 72.643,-

 

Do čtvrtého volebního období nastoupilo zastupitelstvo 13. listopadu roku 2002 v následujícím složení :

starosta Sigl Jan   sdruž. nez. kand. č.p. 228
zástupce ing. Stráník Josef   sdruž. nez. kand. č.p. 239
  MUDr. Cacek Jaroslav  revizní komise KDU-ČSL č.p. 184
Doležal Josef   sdruž. nez. kand. č.p. 189
Flídrová Jaroslava   sdruž. nez. kand. č.p. 21
Hubinka Josef  stavební komise sdruž. nez. kand. č.p. 233
ing. Mertl Alexandr  životní prostředí KDU-ČSL č.p. 106
Mgr. Šplíchalová Marcela   sdruž. nez. kand. č.p. 195
Vejrychová Jana  finanční komise KDU-ČSL č.p. 246

 

Do pátého volebního období nastoupilo zastupitelstvo 31. října roku 2006 v následujícím složení :

starosta Sigl Jan   sdruž. nez. kand. č.p. 228
zástupce ing. Stráník Josef   sdruž. nez. kand. č.p. 239
  MUDr. Cacek Jaroslav   KDU-ČSL č.p. 184
Doležal Josef   sdruž. nez. kand. č.p. 189
Zandlerová Marta      
Bc. Brzková Kateřina      
Mandlík Josef      
Mgr. Šplíchalová Marcela   sdruž. nez. kand. č.p. 195
Vejrychová Jana   KDU-ČSL č.p. 246

 

Do šestého volebního období nastoupilo zastupitelstvo 9. listopadu roku 2010 v následujícím složení :

starosta Sigl Jan   sdruž. nez. kand. č.p. 228
zástupce Mgr. Šplíchalová Marcela   sdruž. nez. kand. č.p. 195
  Doležal Josef  životní prostředí sdruž. nez. kand.  
Mandlík Josef  finanční výbor sdruž. nez. kand.  
Vejrych Tomáš    sdruž. nez. kand.  
Mgr. Kubešová Simona  kontrolní výbor  sdruž. nez. kand.  
Sejkora Jaroslav    Strana zelených č.p. 151
Benešová Jana  kulturní komise  KDU-ČSL  
Krejsová Jaroslava    KDU-ČSL  
 

Kontakty

Adresa:

Obecní úřad Trstěnice
Trstěnice 238
Trstěnice U Litomyšle
569 57

 

Kontakt:

 
starosta: Bc. Kmošek Roman  
telefon: 461 634 171
mobil: 736 629 801
e-mail: obec@trstenice.cz
IČO: 00277509
č. účtu: 1283359359/0800
             ČS Svitavy
dat. schránka: h8tbn5g

Úřední hodiny:

 
pondělí: 7:00 - 17:00  
úterý:  7:00 - 15:00         
středa:    7:00 - 15:00  
čtvrtek: 7:00 - 15:00
pátek:    7:00 - 15:00
 

Nově na stránkách

 

webové stránky dětské skupiny MRAVENIŠTĚ. 

 

 

 

Fotografie z uspořádaných akcí budou postupně přesunuty na veřejné album.

Vyhledávač firem

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI
 

Plánované akce 2021

27.4.2021 -  svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu

8.5.2021   Májová Křídlovka-zrušeno

20-21.8. 2021 Trstěnické divadelní léto 

22.8.2021 Trstěnické dožínky

Obec Trstěnice je zapojena:

 

Obecní úřad Trstěnice - netfirmy.czMěstské, obecní úřady - netfirmy.cz

mapový portál